Menu
1 / 7
تجهیزات هتلی هاشکو
2 / 7
تجهیزات هتلی هاشکو
3 / 7
تجهیزات هتل هاشکو
4 / 7
تجهیزات هتل هاشکو
5 / 7
تجهیزات هتل هاشکو
6 / 7
منسوجات هتلی هاشکو
7 / 7
منسوجات هتلی هاشکو

منسوجات هتلی

گروه منسوجات هتلی هاشکو

Hashco Hotel Textile Group

تهیه کننده تجهیزات هتل درجه یک

با توجه به رشد صنعت گردشگری در کشور بر آنیم با ارائه خدمات متنوع در زمینه تجهیز و بازسازی مراکز اقامتی نیاز هتلداران محترم را برآورده کرده و در پذیرایی بهتر از مسافرین نقشی کوچک ایفا کنیم. در این راستا گروه هاشکو با ورود به عرصه تولید و توزیع منسوجات هتلی به شکل تخصصی و با توجه به نوسان بازار و افزایش هزینه های شما سعی در تامین خواسته های هتلداران محترم در کوتاه ترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت را دارد. فعالیت ما در زمینه تمامی محصولات وابسته به صنعت نساجی از قبیل حوله لحاف، انواع باکس و تشک (به همراه گارانتی تعویضی)، بالش و رو بالشی، ملحفه، کاور لحاف محافظ تشک، انواع رومیزی ، انواع پرده و تور ژاکارد با گارانتی کیفیت به همراه گروه دوخت و نصب پرده و ... می باشد.
همچنین می توانید تمامی کالا های تجهیزات هتلی ما را، در صفحه معرفی محصولات، مشاهده نمایید.
امیدواریم با یاری و کمک یکدیگر فضایی دل انگیز و اوقاتی خوش و خاطره ای ماندگار جهت زائرین و مسافرین فراهم آوریم. خواهشمندیم در صورت هرگونه مشاوره در زمینه تجهیزات و خرید آن با ما تماس حاصل فرمائید.
« پیشاپیش از توجه شما سروران گرامی سپاسگزار هستیم. »


منسوجات هتلی

وقتی یک صندلی دو پایه نداشته باشد، ممکن است بتواند خود ثابت بایستد. اما هنگام نشستن روی آن باید مراقب زمین خوردن بود. کمبود و یا ضعف جنس

تجهیزات هتل

می تواند باعث سقوط شما هتلدار عزیز شود.


منسوجات هتلی هاشکو

با ارائه خدماتی چون اجناس مورد نیاز با کیفیت، مشاوره برای تعیین نیاز شما و فراهم کردن آن؛ می تواند کمک موثری در مستحکم بودن ستون های هتل شما داشته باشد.

هزاران سال می گذشت و بشر همچنان پارچه های خود را از الیاف طبیعی می بافت، یعنی: (پنبه،پشم،ابریشم،کتان) این ها را الیاف طبیعی می نامند. زیرا به همان صورتی که هست از گیاهان یا از بدن حیوانات ویا از کرم ابریشم دراختیارما قرارگرفته و مصرف می شود. سپس درپرتوی دانش، انسان توانست خود نیزالیافی بسازد؛ یعنی الیاف مصنوعی که اصلا شباهتی با نخ طبیعی ندارد تولید کند. الیاف مصنوعی را از مغزچوب، پنبه، شیر، زغا ل سنگ، آب، هوا و مواد بسیاری دیگر تهیه می کنند.
برخی ازاین الیاف مصنوعی به قدری عالی ساخته می شوند که به ظاهر هیچ فرقی با الیاف طبیعی ندارند...
با توجه به این که نخ پنبه یک الیاف بسیار عالی برای بدن انسان می باشد و از طرفی عمر و دوام بسیار کمی دارد ما از الیاف ویسکوز در تترون

تجهیزات هتل هاشکو

استفاده می کنیم که تمام خصوصیات الیاف پنبه را دارد و عمر بسیار بالایی دارد .
تهیه ویسکوز ریون: از کلیه ی محصولات طبیعی که دارای سلولز کافی باشند استفاده کرد. اﻟﯿﺎف ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺴﮑﻮز، اﺳﺘﺎت، ﮐﻮﭘﺮ آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﭘﻠﯽ ﻧﻮزﯾﮏ اﺳﺖ.

منسوجات هتلی
منسوجات هتلی

ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز مورد استفاده در

تجهیزات هتلی هاشکو


ﮔﺮﭼﻪ وﯾﺴﮑﻮز از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ از ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﻇﺎﻫﺮي آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻧﺪارد و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ و دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﻟﯿﺎفی ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﻄﺮﻫﺎ و ﻃﻮل ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﯾﮏ ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮرف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و رﻧﮕﭙﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ وﯾﺴﮑﻮز از ﭘﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺮوك ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺎف ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز از ﭘﻨﺒﻪ درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در آب ﺟﻮش اﯾﻦ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده و ﺗﺎ 150 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎ وﯾﺴﮑﻮز را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﺴﮑﻮز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻠﯿﺎ و ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮ و ﻣﻮج و ﭼﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﯿﺎف ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف را ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﯿﺎف ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﯿﻦ دار ﻣ ﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﻣﻠﺤﻔﻪ، روﻣﯿﺰي، ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ، ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻣﺮداﻧﻪ، زﯾﺮ ﭘﻮش و ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را رﯾﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و وﯾﺴﮑﻮز ﻫﻤﺎن وﯾﺴﮑﻮز رﯾﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در نهایت کمی از ویژگی ها و خواص این مدل و جنس از پارچه معرفی شد تا بتوان در صورت مقایسه، با داشتن اطلاعات کیفیت کالای ارائه شده را بررسی نمود.

گروه تجهیزات هتلی هاشکو

با فراهم نمودن نیاز های هتل ها و هتلداران عزیز در زمینه تمامی

تجهیزات هتل

مورد نیاز ایشان، دغدغه اصلی شما را کم خواهد نمود.
اگر پس از بررسی محصولات ما در صفحه

محصولات منسوجات هتل هاشکو

( معرفی محصولات ) کالای پیشنهادی دیگری داشتید که می توانیم آن را به لیست

تجهیزات هتل

خود اضافه کنیم، خوشحال می شویم با ما تماس بگیرید.

منسوجات هتلی
منسوجات هتلی

آن روی سکه با

تجهیزات هتلی هاشکو

می توان به روش های قدیمی کار کرد. یک نفر مامور خرید انتخاب کرد که به بازار برود، خرید کند و فاکتور ارائه دهد. می بایست این نفر یک فرد مطمئن باشد که فاکتور سازی رخ ندهد. از قدیم گفته اند مالت را سفت بچسب و همسایه ات را دزد نکن...
با کمک ما،

گروه منسوجات / تجهیزات هتلی هاشکو

می توانید ورق را برگردانید. از یک هتل با ریسک های بالا، تنها با یک تماس و کمی گپ دوستانه، پیشنهادهایی طلایی برای ارتقای

تجهیزات هتل

خود دریافت نمایید.
ان شالله.